Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Terms and Conditions

Warunki korzystania

Ostatnia modyfikacja: 11.09.2019

Niniejsze warunki korzystania („Warunki”) reguluja relacje miedzy firma Olympus („Olympus”, „my”, „nasz”) a zarejestrowanym uzytkownikiem Uslugi („Uzytkownik”). Firma Olympus to dostawca uslugi internetowej MyOlympus dostepnej w domenie www.my.olympus-consumer.com, opcjonalnie w innych domenach, która dostepna jest równiez w formie aplikacji mobilnej. To takze dostawca wszelkich funkcji i mozliwosci dostepnych w ramach uslugi („Usluga” lub „Witryna”). Niniejsze Warunki reguluja zasady dostarczania Uslugi przez firme Olympus oraz zasady korzystania z niej przez Uzytkownika.

1. Informacje o firmie Olympus

1.1 Firma Olympus Europa SE & Co KG z siedziba w Hamburgu (Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg) doklada wszelkich staran, aby Uzytkownicy regularnie korzystali z oferowanej Uslugi. Jestesmy otwarci na wszelkie komentarze dotyczace Uslugi. Wszelkie pytania, a takze wszelkie opinie, prosimy kierowac na adres e-mail: camera.support.pl@olympus.eu.

1.2 W zwiazku z faktem, iz stale doskonalimy Usluge, w tym wprowadzamy nowe funkcjonalnosci i mozliwosci, badz modyfikujemy dotychczasowe, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. O zmianach w Warunkach powiadomimy Uzytkownika co najmniej na ...... dni przed ich wprowadzeniem poprzez wyslanie stosownej informacji na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Jezeli Uzytkownik nie zgadza sie na zmiany Warunków, ma prawo, przed data proponowanego wejscia w zycie zmian, wypowiedziec Umowe w sposób wskazany w niniejszych Warunkach lub zglosic sprzeciw. Jezeli Uzytkownik zglosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzajacym dzien wejscia w zycie proponowanych zmian. Jezeli Uzytkownik nie wypowie umowy lub nie zglosi sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal zmiane Warunków i jest nimi zwiazany od chwili ich wejscia w zycie. W przeslanej przez nas informacji poinformujemy Uzytkownika o mozliwosci wypowiedzenia umowy, pawie do zgloszenia sprzeciwu, a takze o konsekwencjach prawnych skorzystania badz nie z ww srodków.

2. Uslugi i dostepnosc

2.1 Firma Olympus dolozy wszelkich staran w celu zapewnienia prawidlowego dzialania Uslugi. Nie gwarantuje ona jednak bezawaryjnego lub ciaglego dostepu Uzytkownika do Uslugi i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikle z zaistnienia tych faktów. Uslugi sa swiadczone „w takim stanie, w jakim sie znajduja” (tzw. as is). W szczególnosci firma Olympus zastrzega sobie prawo do przerw w dzialaniu Uslugi w celu wykonania czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Uzytkowników i bez okreslania dlugosci takich przerw.

2.2 Funkcje i mozliwosci dostepne w ramach Witryny moga byc okresowo zmieniane. Niniejsze Warunki reguluja sposób korzystania ze wszystkich funkcji i mozliwosci oferowanych za posrednictwem Uslugi, niezaleznie od tego, czy istnieja one w momencie rejestracji Uzytkownika, czy tez zostana one dodane w czasie pózniejszym. Funkcje i mozliwosci dostepne w Usludze moga byc okresowo zmieniane, pod warunkiem, iz nie bedzie to negatywnie oddzialywac na swiadczenie Uslugi. W przypadku uslug oferowanych nieodplatnie firma Olympus zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany i zaprzestania oferowania Uslugi i wszelkich dostepnych w jej ramach uslug i mozliwosci w dowolnym momencie i bez wczesniejszego powiadomienia.

2.3 Niniejszym warunkom podlegaja wszystkie uslugi swiadczone w ramach Uslugi, z wylaczeniem uslug udostepnianych zarejestrowanym Uzytkownikom na zasadach okreslonych w odrebnych warunkach (Uslugi dodatkowe). Uslugi dodatkowe moga byc odplatne. Przed umozliwieniem dostepu do Uslug Dodatkowych Uzytkownik zostanie poinformowany o wszelkich dodatkowych warunkach,które maja do nich zastosowanie i poproszony o ich akceptacje, a takze zostanie poinformowany o ewentualnej odplatnosci.

2.4 Nasza Witryna moze pomagac w uzyskaniu dostepu lub zawierac lacza do uslug nalezacych do innych firm (Uslugi obce). Do uslug obcych nie maja zastosowania niniejsze warunki. Uslugi obce, które sa zawsze oznaczone, swiadczone sa na podstawie odrebnych warunków, na które firma Olympus nie ma wplywu i za które nie odpowiada. Witryna moze równiez pomagac w uzyskaniu dostepu lub zwierac lacza do uslug nienalezacych do firmy Olympus, które jednakze nie wchodza w sklad Uslugi i sa swiadczone na podstawie odrebnych warunków (np. sklep internetowy Olympus).

3. Rejestracja i wypowiedzenie

3.1 W celu rozpoczecia korzystania z Uslugi wymagane jest zarejestrowanie sie jako uzytkownik. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rejestraci. Zarejestrowanie konta uzytkownika i korzystanie z Uslugi jest darmowe, Usluga moze jednak obejmowac Uslugi dodatkowe, dostep do których jest uzalezniony od uiszczenia oplaty. Do zawarcia umowy o swiadczenie Uslugi dochodzi z chwila rejestracji konta Uzytkownika; w przypadku uslug niewymagajacych rejestracji do zawarcia umowy dochodzi z chwila dokonania jakiejkolwiek czynnosci w Witrynie przez Uzytkownika. Rejestracja wymaga podania nastepujacych informacji: imie, nazwisko, plec, adres e-mail i kraj zamieszkania. Uzytkownik moze takze podac dobrowolnie informacje dodatkowe, takie jak zwrot grzecznosciowy, adres domowy, data urodzenia, zainteresowania itp., co pozwoli nam dostosowac nasza Usluge do potrzeb i zainteresowan Uzytkownika; wspomniane dodatkowe informacje nie sa jednak wymagane podczas rejestracji, a decyzja o ich podaniu nalezy wylacznie do Uzytkownika.

3.2 Rejestrujac konto w naszej Usludze, Uzytkownik oswiadcza i gwarantuje, ze (i) ma ukonczone co najmniej 16 lat, (ii) ma zdolnosc prawna niezbedna do zawarcia niniejszej Umowy, a (iii) informacje przeslane w toku rejestracji sa kompletne i prawidlowe. Jesli Uzytkownik nie ma ukonczonych 16 lat, nie moze zarejestrowac konta ani korzystac z Uslugi.

3.3 Po zakonczeniu rejestracji Uzytkownik otrzymuje od firmy Olympus wiadomosc e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja zarejestrowanego konta wymaga klikniecia lacza aktywacyjnego znajdujacego sie w wiadomosci e-mail z potwierdzeniem.

3.4 Uzytkownik moze wypowiedziec niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, klikajac „Usun moje konto” w sekcji „Moje ustawienia”. Konto Uzytkownika zostanie zdezaktywowane w ciagu 2 dni od dnia wypowiedzenia, przy czym Uzytkownik nie powinien korzystac z konta od momentu wypowiedzenia. Dane Uzytkownika oraz przeslana przez niego Zawartosc, z zastrzezeniem zapisu ponizej, zostanie usunieta w ciagu 30 dni od chwili wypowiedzenia, chyba ze przepisy prawa przewiduja dluzszy okres przechowywania okreslonej kategorii danych. Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, iz usuniecie i dezaktywowanie konta nie musi skutkowac usunieciem calej Zawartosci dostarczonej przez Uzytkownika. W szczególnosci zdjecia dostarczone przez Uzytkownika zostana usuniete z galerii glównej, jednakze te, które zostaly przez niego zgloszone do konkursu, zostana opublikowane w galerii konkursowej; moga one zostac wybrane jako zwycieskie i opublikowane zgodnie z warunkami konkursu fotograficznego [https://my.olympus-consumer.com/p/pictureofthemonth-tc], na co Uzytkownik wyraza zgode.

4. Dane logowania

4.1 Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za kazde uzycie danych logowania, w tym m.in. nazwy uzytkownika i hasla, a takze za ochrone poufnosci tych danych. Uzytkownik nie powinien udostepniac nikomu tych danych ani pozwalac na korzystanie z nich innym osobom. Uzytkownik jest zobowiazany natychmiast poinformowac nas o kazdym nieautoryzowanym dostepie do danych logowania lub ich nieautoryzowanym uzyciu. O ile Uzytkownik nie poinformuje nas z wyprzedzeniem, ze jego dane logowania sa uzywane bez jego zgody, a wiadomosc taka nie zostanie przez nas potwierdzona, Uzytkownik bedzie ponosil odpowiedzialnosc za wszelka aktywnosc zwiazana z uzyciem danych logowania.

4.2 Uzytkownik ma obowiazek aktualizowac swoje dane rejestracyjne (w tym dane kontaktowe). Jesli dane rejestracyjne Uzytkownika ulegna zmianie w okresie korzystania z Uslugi, Uzytkownik jest zobowiazany niezwlocznie zaktualizowac dane rejestracyjne w menu ustawien konta osobistego lub, w przypadku braku dostepu do menu, za posrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

5. Korzystanie z Uslugi

5.1 Uzytkownik moze przesylac do Uslugi tresci lub materialy, w tym m.in. tekst, komentarze, lacza, elementy graficzne, zdjecia, znaki handlowe, nazwy, pliki audio i wideo („Zawartosc”) i udostepniac je innym uzytkownikom Uslugi. Zdjecia przeslane przez Uzytkownika do Uslugi zostana natychmiast opublikowane w Usludze; firma Olympus nie analizuje ani nie sprawdza w zaden inny sposób zawartosci ani tego, czy nadaje sie ona do publikacji.

5.2 Uzytkownik moze przeslac tygodniowo maksymalnie siedem zdjec. Rozmiar poszczególnych zdjec nie moze przekraczac 5 MB. Obowiazuja odpowiednie warunki konkursów. To: konkursy fotograficzne przeprowadzane sa na podstawie odrebnych warunków. Zastrzegamy sobie prawo do usuniecia obrazów, które nie spelniaja kryteriów okreslonych w tej czesci dokumentu.

5.3 Uzytkownik nie powinien publikowac, przesylac ani udostepniac za posrednictwem Uslugi zadnej Zawartosci, która:

(a) zawiera grozby, jest oszczercza, obsceniczna, szkodliwa, bluzniercza, pornograficzna lub moze zostac za taka uznana;

(b) stanowi naruszenie praw innych osób (w tym prawo wlasnosci intelektualnej, prawo ochrony prywatnosci i prawo do poufnosci danych) lub moze zostac uznana za naruszajaca je;

(c) nie stanowi wlasnosci Uzytkownika (o ile nie uzyskano wyraznej zgody wlasciciela Zawartosci na jej uzycie);

(d) jest wulgarna, ordynarna, seksistowska, rasistowska lub w inny sposób obrazliwa lub nawoluje do nienawisci na tle rasowym;

(e) stanowi lub moze stanowic zagrozenie techniczne dla Uslugi, firmy Olympus lub innych osób lub dla dzialania komputerów lub systemów innych osób;

(f) stanowi przestepstwo lub do niego zacheca lub jest sprzeczna z jakimikolwiek przepisami prawa;

(g) zagraza lub moze zagrazac dobrej reputacji firmy Olympus, nazwy firmy, jej znakom handlowych, pracownikom i czlonkom zarzadu; lub

(h) ma charakter spamu.

5.4 Podczas uzyskiwania dostepu do Uslugi i korzystania z niej Uzytkownik nie powinien:

(a) publikowac bez naszej zgody Zawartosci, która reklamuje, promuje lub odsyla do ofert, których przedmiotem sa oferty handlowe osób trzecich;

(b) gromadzic, przetwarzac ani przechowywac danych osobowych ani innych danych innych uzytkowników Uslugi, w tym m.in. adresów e-mail;

(c) zachecac ani podzegac kogokolwiek do naruszenia którychkolwiek postanowien niniejszych Warunków; ani

(d) zachecac ani podzegac kogokolwiek do ujawniania ich danych logowania.

5.5 W przypadku uzyskania informacji o nielegalnym, niewlasciwym, naruszajacym zasady lub w inny sposób nieautoryzowanym uzyciu Uslugi Uzytkownik powinien skontaktowac sie z nami, korzystajac z danych z sekcji 1 niniejszych Warunków lub uzyc funkcji zglaszania dostepnej w Usludze.

5.6 Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za poprawny charakter Zawartosci oraz jej zgodnosc z przepisami prawa. Firma Olympus zastrzega sobie prawo do zablokowania, usuniecia, odrzucenia lub odmowy publikacji dowolnej Zawartosci w przypadku pojawienia sie przypuszczenia, ze Zawartosc moze byc niezgodna z prawem albo stanowic naruszenie praw osoby trzeciej lub postanowien niniejszej Umowy. Przed podjeciem decyzji o zablokowaniu, usunieciu, odrzuceniu lub odmowie publikacji Zawartosci firma Olympus wezmie pod uwage uzasadniony interes Uzytkownika.

5.7 Uzytkownik zobowiazuje sie traktowac innych uzytkowników z szacunkiem i godnoscia. Uzytkownik nie bedzie grozic innym uzytkownikom, obrazac ich, nekac, dreczyc, oszukiwac, przesladowac ani zastraszac, a takze nie bedzie wyrazac nienawisci w stosunku do jakiegokolwiek innego uzytkownika Uslugi ani zadnej innej osoby ani grupy osób.

5.8 Uzytkownik nie bedzie podszywac sie pod zadna inna osobe ani podawac nieprawdziwych lub niedokladnych informacji, by sugerowac lub wskazywac na jakiekolwiek zwiazki, zaleznosci lub relacje z innymi osobami lub podmiotami. Uzytkownik nie bedzie w swojej Zawartosci odnosic sie do zadnej innej osoby, o ile nie uzyska na to jej zgody.

5.9 Uzytkownik nie bedzie uzywac wzgledem Uslugi technologii glebokiego linkowania ani ramek bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody, która mozemy przyznac wedlug wlasnego uznania.

5.10 Uzytkownik potwierdza i zgadza sie, ze Usluga jest przeznaczona do niekomercyjnego uzytku osobistego. Uzytkownik nie powinien kopiowac, pobierac, powielac, ponownie publikowac, transmitowac ani przesylac Zawartosci w zaden inny sposób inny niz wyraznie zgodny z prawem i absolutnie konieczny do osobistego, niekomercyjnego uzytku. Uzytkownik zgadza sie nie uzywac zadnej czesci Uslug ani zawartej w nich Zawartosci w zwiazku z jakakolwiek dzialalnoscia biznesowa lub handlowa, a takze zgadza sie nie publikowac ani nie przesylac zadnej Zawartosci, ani wprowadzac do Uslugi materialów, które stanowia reklame lub promocje jakichkolwiek towarów lub uslug, lub które moga zostac uznane za taka reklame lub promocje. Uzytkownik potwierdza, ze przeslane przez niego obrazy moga byc udostepniane za posrednictwem poczty elektronicznej i mediów spolecznosciowych (takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Flickr, 500px) bez wczesniejszego powiadomienia.

5.11 Firma Olympus nie moderuje ani nie monitoruje w sposób aktywny przesylanej zawartosci. Jesli Uzytkownik uzna, ze zawartosc przeslana przez innego uzytkownika narusza postanowienia niniejszej Umowy lub obowiazujacego prawa, moze powiadomic nas o tym fakcie, wysylajac do nas wiadomosc e-mail na adres camera.support.pl@olympus.eu lub korzystac z funkcji wysylania zgloszen dostepnej w Uslugach, co pozwoli nam zbadac sprawe.

6. Przyznawanie praw

6.1 Uzytkownik oswiadcza i gwarantuje, ze jest wlascicielem praw autorskich do przeslanej przez siebie Zawartosci lub ze uzyskal wyrazna zgode wlasciciela praw autorskich na powielanie Zawartosci w Uslugach.

6.2 Umieszczajac jakakolwiek Zawartosc lub publikujac ja w Uslugach, Uzytkownik przyznaje nam nieodwolalna, wieczysta, bezplatna, niewylaczna, obowiazujaca na calym swiecie licencje na uzywanie, kopiowanie, dystrybuowanie, ujawnianie, upublicznianie, transmitowanie, powielanie, przesylanie, dostosowywanie, edytowanie, zmienianie i modyfikowanie Zawartosci oraz tworzenie dziel pochodnych wzgledem niej w ramach dowolnego innego kanalu, w szczególnosci w internecie i na urzadzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety, urzadzenia do noszenia) oraz w innych srodowiskach, w nastepujacych celach. Licencja obejmuje prawo do wykonywania praw zaleznych do utworów, w tym sporzadzania opracowan, a takze rozporzadzania i korzystania z ww opracowan.

(a) mozemy wykorzystac Zawartosc Uzytkownika w celu dostarczenia naszej Uslugi, w tym do promowania i reklamowania naszej Uslugi i powiazanych ofert, takich jak loterie, konkursy i promocje;

(b) mozemy przekazac na zasadzie sublicencji dowolne przyznane nam przez Uzytkownika prawa na rzecz innych uzytkowników Uslugi w ramach warunków niniejszej Umowy.

6.3 Firma Olympus dolozy wszelkich uzasadnionych staran, by Uzytkownik zostal wskazany jako autor Zawartosci, a informacje dotyczace praw autorskich znalazly sie na Zawartosci lub w jej poblizu. Uzytkownik zobowiazuje sie jednak, iz nie bedzie zadal od firmy Olympus oznaczenia Zawartosci swoim nazwiskiem lub pseudonimem jako autor.

6.4 Ewentualne wypowiedzenie konta w Usludze przez uzytkownika nie bedzie miec wplywu na prawa do Zawartosci przyznane przez niego nam i innym uzytkownikom.

7. Prawo wlasnosci intelektualnej

7.1 Wszelka Zawartosc oraz wszelkie informacje, znaki towarowe, znaki handlowe, projekty, materialy i obrazy (okreslane w dalszej czesci niniejszego dokumentu mianem „Materialów”) udostepnione za posrednictwem Uslugi sa chronione prawem autorskim i innymi przepisami zapewniajacymi ochrone praw. Wszelkie prawa i tytuly do Materialów oraz udzialy w nich naleza do firmy Olympus, jej licencjodawców i/lub innych zarejestrowanych uzytkowników, którzy dostarczyli okreslone Materialy firmie Olympus. Kompilacja Materialów moze takze byc chroniona jako material o charakterze bazy danych zgodnie z brzmieniem ustawy o prawie autorskim. Uzytkownik moze korzystac z Materialów wylacznie w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy i zgodnie z zaleceniami zawartymi w witrynie internetowej.

7.2 Czesci Materialów moga pochodzic od innych zarejestrowanych uzytkowników lub innych osób trzecich („Materialy osób trzecich"). Firma Olympus nie sprawdza Materialów osób trzecich pod katem kompletnosci, dokladnosci i legalnosci i nie odpowiada za kompletnosc, dokladnosc, legalnosc, jakosc i przydatnosc Materialów osób trzecich do okreslonego celu. Powyzsze zrzeczenie sie dotyczy takze Materialów osób trzecich dostepnych w witrynach osób trzecich, do których moga prowadzic lacza znajdujace sie w Witrynie firmy Olympus.

7.3 O ile nie okreslono inaczej w tresci niniejszej Umowy lub nie zezwolono na to w Witrynie,

(a) Uzytkownik moze korzystac z Zawartosci i Materialów dostepnych za posrednictwem Uslugi i uzyskiwac do nich dostep wylacznie w okresie rejestracji i na uzytek wlasny, osobisty i niekomercyjny;

(b) Uzytkownikowi nie zezwala sie na modyfikowanie, zmienianie, tlumaczenie, publiczne udostepnianie, kopiowanie, dystrybuowanie, rozpowszechnianie lub wyswietlanie jakiejkolwiek Zawartosci ani Materialów dostepnych za posrednictwem Uslugi;

(c) Uzytkownikowi nie zezwala sie na usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich dolaczonych do dowolnej Zawartosci lub Materialu lub umieszczonych na nich.

8. Zwolnienie z odpowiedzialnosci

Uzytkownik zwalnia firme Olympus z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen, strat, szkód i kosztów, w tym ustawowych kosztów prawnych za obrone przed roszczeniami, które wynikaja z dowolnych zarzutów, roszczen, zadan, przewodu sadowego lub innego postepowania („Roszczenie”) strony trzeciej, której prawa wlasnosci intelektualnej, prawo osobiste lub prawo dotyczace informacji poufnych narusza Zawartosc lub które sa z nimi zwiazane; powyzsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku i w zakresie, w jakim firma OLYMPUS lub osoba trzecia zmodyfikowala dana Zawartosc, zmiana ta nie zostala zatwierdzona przez Uzytkownika, a Roszczenie wynika z wprowadzonej modyfikacji. Firma Olympus ma prawo wedlug wlasnego uznania zainicjowac dowolne postepowanie sadowe lub pozasadowe, przeprowadzic negocjacje, a takze zrzec sie prawa do dochodzenia roszczen, rozstrzygnac spór lub potwierdzic roszczenia. Uzytkownik zobowiazuje sie wspierac firme Olympus w obronie przed roszczeniami i zapewnic wszelka pomoc i informacje, które moga okazac sie w tym celu konieczne.

9. Menu i mozliwosci wyboru

Menu konta daje Uzytkownikowi nastepujace mozliwosci:

(a) Moje zainteresowania: Uzytkownik moze okreslic swoje obszary zainteresowan, dzieki czemu firma Olympus bedzie mogla odpowiednio dostosowac Usluge i zapewnic najwyzszy komfort uzytkowania;

(b) Moje produkty: Uzytkownik moze zarejestrowac swoje produkty marki Olympus, by otrzymywac bezplatne oferty, przydatne informacje oraz najnowsze wiadomosci zwiazane z uzywanymi przez niego produktami;

(c) Moje ustawienia: Uzytkownik moze zaktualizowac szczególowe dane osobiste konta, a takze

(i) zamawiac i anulowac subskrypcje newslettera firmy Olympus,

(ii) zainicjowac usuniecie swojego konta.

(d) Mój profil: Uzytkownik moze zamiescic swoja biografie, lacza do swoich witryn internetowych i profili w serwisach spolecznosciowych oraz galerii przeslanych obrazów. Jednoczesnie strona ta stanowi takze profil MyOlympus Uzytkownika: https://my.olympus-consumer.com/members/pseudonim.

(e) Moje uslugi Premium: w tym obszarze Uzytkownik ma dostep do listy uslug i korzysci premium, które sa dla niego aktualnie dostepne, a takze do informacji na temat tego, jak zapewnic sobie dostep do takich uslug i korzysci.

10. Zawieszenie konta Uzytkownika

Firma Olympus moze tymczasowo lub trwale zawiesic konto Uzytkownika, jesli bedzie miec podstawy, by sadzic, ze Uzytkownik naruszyl postanowienia niniejszej Umowy lub zlamal obowiazujace prawo lub jesli firma Olympus bedzie miec inny uzasadniony interes w zawieszeniu konta Uzytkownika. Podejmujac decyzje o zawieszeniu konta Uzytkownika, firma Olympus uwzgledni odpowiednio interesy Uzytkownika. O zawieszeniu konta Uzytkownik zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomosc zostanie wyslana na adres podany przez Uzytkownika podczas rejestracji. W przypadku trwalego zawieszenia konta Uzytkownika Uzytkownik trwale traci mozliwosc korzystania z Uslugi i nie moze ponownie sie zarejestrowac ani podjac prób ponownego zarejestrowania sie przy uzyciu tych samych lub innych szczególowych danych rejestracyjnych.

11. Ochrona i bezpieczenstwo danych

Firma Olympus doklada staran, by chronic osobiste dane Uzytkownika i wykorzystuje nowoczesne technologie i procesy, by chronic dane Uzytkownika przed nieupowaznionym dostepem lub mimowolnym ujawnieniem. Firma Olympus moze skorzystac z danych osobowych Uzytkownika, jesli (i) jest to wymagane w celu umozliwienia dostarczenia Uslugi; (ii) zezwalaja na to przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczace ochrony danych; (iii) wymagaja tego ustawy, z którymi wymagane jest zachowanie zgodnosci; lub (iv) Uzytkownik zezwoli nam na to, przy czym o tego rodzaju zgode mozemy poprosic oddzielnie w momencie uzyskiwania przez Uzytkownika dostepu do okreslonych funkcji naszej Uslugi. Uzytkownik moze w kazdej chwili odwolac udzielona zgode (nie bedzie to jednak mialo wplywu na zgodnosc z prawem wykorzystania danych osobowych przed cofnieciem takiej zgody). Dane osobowe Uzytkownika przetwarzamy w nastepujacy sposób:

Jesli Uzytkownik jest zalogowany w naszej Witrynie, automatycznie gromadzimy wprowadzane przez niego dane (np. model produktu posiadanego przez Uzytkownika), a takze informacje na temat tego, w jaki sposób Uzytkownik korzysta z Uslugi, a uzyskane w ten sposób informacje mozemy powiazac z kontem Uzytkownika. Powyzsze postanowienie dotyczy udzialu Uzytkownika w kursach e-learningowych, konkursach lub dowolnej innej aktywnosci promocyjnej. Ponadto jesli Uzytkownik subskrybuje nasz newsletter, gromadzimy informacje na temat sposobu postepowania Uzytkownika z wiadomosciami e-mail wysylanymi przez nas na jego adres (np. informacje o tym, czy Uzytkownik otwiera taka wiadomosc lub klika lacze) przy uzyciu spersonalizowanych laczy i znaczników nawigacyjnych. Wiecej informacji na temat znaczników nawigacyjnych zawiera sekcja „Pliki cookie i inne technologie”. Wykorzystujemy tego rodzaju dane, aby uzyskac informacje na temat zainteresowan Uzytkownika, poprawic komfort uzytkowania i udoskonalic nasza Usluge.

11.1 Jakie dane sa gromadzone?

Podanie przez Uzytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy i korzystania z Uslugi. Podczas procesu rejestracji Uzytkownik podaje nastepujace informacje:

Dane (pola wymagajace wypelnienia sa oznaczone gwiazdka: *)

Cele

Podstawa prawna

Tytul*

Informacje wymagane w celu umozliwienia wlasciwego zwracania sie do Uzytkownika w wiadomosciach e-mail i innych.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Imie i nazwisko*

Informacje wymagane w celu umozliwienia wlasciwego zwracania sie do Uzytkownika w wiadomosciach e-mail i innych.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Pseudonim*

Publiczna nazwa Uzytkownika w spolecznosci. Poza nim nie sa wyswietlane zadne prywatne dane.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Adres e-mail*

 

 

 

 

 

Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu zalozenia konta w Witrynie firmy Olympus. Adres ten jest uzywany do utworzenia i potwierdzenia konta oraz w celu zapewnienia kontaktu z Uzytkownikiem. Jesli Uzytkownik subskrybuje newsletter firmy Olympus, otrzymuje go na ten adres.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Kraj

Podajac te informacje, Uzytkownik umozliwia nam wyswietlanie jedynie tych informacji i aktywnosci, które dotycza jego kraju.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jezyk

Podajac te informacje, Uzytkownik umozliwia nam komunikowanie sie z nim w najlepiej znanym mu jezyku.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Haslo*

Niezbedne dla ochrony konta Uzytkownika przed osobami trzecimi, które chca sie na nie zalogowac. Hasla nie nalezy udostepniac innym osobom.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

W ustawieniach konta i w okreslonych witrynach internetowych mozna takze podac inne informacje profilowe, takie jak:

Ulica; kod pocztowy i miejscowosc.

Jesli Uzytkownik korzysta z Promocji, sklada zamówienie albo inicjuje proces naprawy lub inny, musi podac dane adresowe, aby umozliwic nam wysylke produktu na jego adres.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Region

Podajac te informacje, Uzytkownik umozliwia nam wyswietlanie tylko takich informacji i aktywnosci, które dotycza jego regionu.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Numer telefonu

Jesli Uzytkownik zlozy zamówienie w Sklepie online, bedziemy mogli sie z nim skontaktowac, aby zadac ewentualne pytania dotyczace zamówienia.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Data urodzenia

Informacja ta sluzy do celów zaklasyfikowania Uzytkownika do okreslonej grupy wiekowej, a takze jest wykorzystywana w toku komunikacji z Uzytkownikiem i na potrzeby promocji.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Firma

Informacje te pozwalaja nam prawidlowo zwrócic sie do Uzytkownika w przypadku, gdy skontaktuje sie on z nami jako przedstawiciel firmy.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

11.2 W jakim celu wykorzystywane sa dane osobowe?

11.2.1  Firma OLYMPUS przetwarza dane Uzytkownika, aby:

1. zarzadzac rejestracjami produktów i laczyc je z kontem Uzytkownika;
2. oferowac Uzytkownikowi (za jego zgoda) korzystanie z promocji specjalnych;
3. zarzadzac subskrypcja newslettera.

11.3 W jaki sposób Uzytkownik moze dochodzic swoich praw?

Uzytkownik ma prawo dostepu do danych osobowych, które go dotycza i sa przetwarzane przez firme Olympus, w tym prawo do zadania uzyskania kopii przetwarzanych danych. Uzytkownikowi przysluguje prawo zadania sprostowania danych osobowych i ograniczenia ich przetwarzania. Tego rodzaju zadania nalezy kierowac do menedzera ds. ochrony danych na adres dataprotection@olympus-europa.com. Dokladamy uzasadnionych staran, by dostarczyc Uzytkownikowi jego dane osobowe bedace w naszym posiadaniu, a takze skorygowac je lub usunac. Ponadto Uzytkownik w dowolnym momencie moze sprzeciwic sie wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych. W tym celu Uzytkownik moze skorzystac z naszego adresu kontaktowego lub adresu e-mail podanego powyzej.

Powyzsze postanowienia uzupelniaja i wyjasniaja ogólne informacje firmy Olympus dotyczace ochrony danych, do których lacze znajduje sie u dolu tej Witryny internetowej. W przypadku, gdy ogólna polityka prywatnosci rózni sie brzemieniem od wyzej wymienionych postanowien, pierwszenstwo maja powyzsze postanowienia.

Wiecej informacji na temat sposobów korzystania z danych Uzytkownika i egzekwowania przez niego przyslugujacych mu praw znajduje sie w sekcji Informacji o prywatnosci.

11.4 Jak sprawdzic, która wersja Warunków korzystania ma zastosowanie w przypadku danego Uzytkownika?

Podczas procesu rejestracji Uzytkownik moze wydrukowac i/lub zapisac na komputerze tresc Warunków korzystania. Mozna takze wyslac wiadomosc e-mail na adres camera.support.pl@olympus.eu, by uzyskac kopie wersji Warunków korzystania, które Uzytkownik zaakceptowal.

11.5 Jak dlugo przechowujemy dane Uzytkownika?

Przechowujemy dane uzytkownika przez caly okres, przez który Uzytkownik pozostaje zarejestrowanym uzytkownikiem posiadajacym konto MyOlympus. Usuniecie danych osobowych w zwiazku z zamknieciem konta Uzytkownika, zlozeniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody nie ma wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po zamknieciu konta Uzytkownika dalsze przetwarzanie danych osobowych jest mozliwe do wywiazania sie z prawnego obowiazku wymagajacego przetwarzania na mocy obowiazujacego prawa oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

12. Pliki cookie

Firma OLYMPUS wykorzystuje pliki cookie, czyli niewielkie wpisy w specjalnym katalogu danych na komputerze Uzytkownika, w celu umozliwienia wymiany informacji pomiedzy firma OLYMPUS a przegladarka internetowa Uzytkownika. System wykorzystuje pliki cookie sesji, które przestaja byc przydatne po opuszczeniu platformy. Pliki cookie sesji tymczasowo zapisuja identyfikator sesji, na przyklad w celu identyfikacji Uzytkownika jako uzytkownika platformy. Wspomniany identyfikator pozwala nam takze ponownie rozpoznac Uzytkownika, gdy powraca on na platforme, dzieki czemu Uzytkownik nie musi wpisywac swojego hasla przy kazdym otwarciu podstrony w czasie trwania sesji (jesli Uzytkownik wybierze taka opcje podczas logowania).

Wiecej informacji na temat plików cookie znajduje sie na stronie internetowej https://www.olympus.pl/cookies.

13. Profilowanie

Firma Olympus moze korzystac z technik profilowania i badan przesiewowych w celu analizowania danych osobowych Uzytkownika i utworzenia profilu jego zainteresowan i preferencji.

Firma Olympus udostepnia informacje dotyczace Uzytkownika zewnetrznym dostawcom, konsultantom i innym dostawcom uslug zatrudnionym przez firme Olympus w celu wykonywania zadan w jej imieniu. Mowa tu m.in. o: dostawcach uslug z zakresu przetwarzania platnosci, firmach specjalizujacych sie w analizowaniu ruchu w witrynach, dostawcach oprogramowania do obslugi opinii, zarzadzania projektami i swiadczenia pomocy klientom, dostawcach uslug z zakresu zarzadzania relacjami z klientami, dostawcach uslug e-mail i innych.

Na podstawie zgody marketingowej Uzytkownika i/lub dostarczonych przez niego danych osobowych firma Olympus tworzy profil uzytkownika w celu ciaglego doskonalenia swoich produktów i uslug oraz w celu umozliwienia firmie Olympus dostarczenia Uzytkownikowi odpowiednich informacji.

14. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Firma Olympus odpowiada wylacznie za szkody powstale w wyniku korzystania z Uslugi (w zakresie, w jakim jest ona dostepna nieodplatnie), o ile takie szkody lub straty wynikaja z umyslnego dzialania firmy Olympus lub razacego zaniedbania.

Odpowiedzialnosc firmy Olympus z tytulu szkód i strat wynikajacych z korzystania z platnych uslug podlega nastepujacym ograniczeniom:

(a) firma Olympus ponosi nieograniczona odpowiedzialnosc z tytulu szkód spowodowanych przez celowe lub stanowiace razace zaniedbanie dzialania firmy Olympus, jej prawnych przedstawicieli, dyrekcje lub podwykonawców;

(b) w przypadku nieznacznego zaniedbania firma Olympus ponosi odpowiedzialnosc wylacznie z tytulu typowych i dajacych sie przewidziec szkód wynikajacych z odpowiednich uslug platnych; dotyczy to takze przedstawicieli prawnych dyrekcji i podwykonawców firmy Olympus.

Zadne postanowienia tej klauzuli nie ograniczaja odpowiedzialnosci firmy Olympus z tytulu uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym poniesionego przez Uzytkownika, swiadomego wprowadzania w blad, naruszen gwarancji umownych i roszczen opartych scisle na odpowiedzialnosci za produkt.

15. Postanowienia ogólne

15.1 O ile w tresci niniejszej Umowy nie okreslono inaczej, wszelkie powiadomienia musza miec forme pisemna (dopuszczalna jest komunikacja za posrednictwem poczty elektronicznej). Adres e-mailowy firmy Olympus: camera.support.pl@olympus.eu. Aby sie z nami skontaktowac, wyslij wiadomosc na adres podany w punkcie 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie naszych danych kontaktowych; jednoczesnie zobowiazujemy sie dolozyc wszelkich uzasadnionych staran, by poinformowac Uzytkownika o tego rodzaju zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

15.2 Jezeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub zostanie uznane za niemozliwe do wyegzekwowania lub nieskuteczne, pozostale postanowienia Umowy pozostana w mocy. Niemozliwe do wyegzekwowania lub nieskuteczne postanowienie nalezy zamienic na inne, skuteczne i mozliwe do wyegzekwowania, o wydzwieku ekonomicznym i prawnym mozliwie najblizszym wzgledem pierwotnego postanowienia. To samo dotyczy luk w niniejszej Umowie.

15.3 Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Federalnej Republiki Niemiec przy jednoczesnym wylaczeniu postanowien Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów (CISG). Niezaleznie od jurysdykcji Uzytkownika sadem wlasciwym miejscowo, w którym beda rozpatrywane wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub z nia zwiazane, jest sad w Hamburgu, w Niemczech. Wybór prawa obcego nie pozbawia Uzytkowników bedacych konsumentami ich praw wynikajacych z bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa panstwa stalego miejsca ich zamieszkania.