Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Terms and Conditions

Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 11.09.2019

Deze gebruiksvoorwaarden (de 'voorwaarden') omvatten de relatie tussen ons ('Olympus', 'ons', 'wij') als de aanbieder van de MyOlympus-internetdienst beschikbaar op het domein www.my.olympus-consumer.com en, al naar gelang het geval, andere domeinnamen en als een mobiele applicatie, en alle kenmerken en functies ervan (hierna: 'dienst' of 'website') en u als geregistreerd gebruiker van de dienst (hierna: 'gebruiker', 'u', 'uw'). Deze voorwaarden omvatten de levering van de dienst en uw gebruik van de dienst.

1. Informatie over ons

1.1 Wij zijn Olympus Europe SE & Co KG. Wij zijn gevestigd te Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg. Wij streven ernaar u een dienst te bieden die u regelmatig wenst te bezoeken en we stellen uw opmerkingen over de dienst op prijs. Als u vragen hebt over de dienst die niet worden behandeld in deze voorwaarden, of als u feedback hebt, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: camera.support.nl@olympus.eu.

1.2 We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op enig moment aan te passen of te wijzigen. In geval van zo'n aanpassing of wijziging hanteren wij een redelijke kennisgevingstermijn voordat de wijzigingen van kracht worden. Tenzij u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen of als u de diensten blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn, wordt aangenomen dat de wijzigingen door u zijn aanvaard. Wij zullen u informeren over uw recht van bezwaar en de gevolgen van een dergelijke kennisgeving.

2. Diensten en beschikbaarheid

2.1 Olympus streeft naar voortdurende beschikbaarheid van de dienst; u erkent en gaat ermee akkoord dat de dienst wordt aangeboden zoals dan vertoont en dat deze mogelijk niet ononderbroken en foutloos is.

2.2 De op de website aangeboden kenmerken en functies kunnen van tijd tot tijd variëren. Deze voorwaarden omvatten het gebruik van alle via de dienst aangeboden kenmerken en functies, ongeacht of die kenmerken en functies bestaan op het moment dat u zich aanmeldt voor de dienst of later worden toegevoegd. Voor zover het om gratis diensten gaat, behoudt Olympus zich het recht voor om de dienst of de kenmerken of functies daarvan op enig moment en zonder voorafgaande berichtgeving of informatie aan te passen, te wijzigen of te staken.

2.3 Bepaalde delen van de dienst evenals bepaalde aanvullende aanbiedingen aan onze geregistreerde gebruikers kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden ('aanvullende diensten'). Wij berichten u duidelijk als er aanvullende voorwaarden gelden voor de aanvullende diensten voordat u toegang krijgt tot een aanvullende dienst. Sommige aanvullende diensten kunnen betaalde diensten zijn en wij zorgen ervoor dat u wordt geïnformeerd over eventuele aanvullende kosten en voorwaarden voordat u toegang krijgt tot betaalde aanvullende diensten.

2.4 De voorwaarden hebben enkel betrekking op het gebruik van de dienst. We kunnen doorverwijzen naar of toegang toestaan tot diensten van derden op onze website. Dergelijke diensten van derden worden in ieder geval duidelijk als zodanig aangegeven en kunnen onderworpen zijn aan andere voorwaarden die kunnen afwijken van deze overeenkomst. Lees deze voorwaarden zorgvuldig alvorens u een dienst van derden gebruikt. Olympus heeft geen invloed op of zeggenschap over diensten van derden. We kunnen ook doorverwijzen naar of toegang verstrekken tot diensten aangeboden door Olympus op onze website, zoals de Olympus-webshop, die ook hun eigen voorwaarden kunnen hebben.

3. Registratie en beëindiging

3.1 Om de dienst te gebruiken, dient u zich aan te melden en te registeren als gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een aanmelding te weigeren. Een gebruikersaccount aanmaken en de dienst gebruiken is gratis. De dienst kan echter aanvullende diensten omvatten die alleen toegankelijk zijn tegen betaling. Een registratie vereist dat u ons de volgende informatie verstrekt: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres en land. U kunt vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, zodat we de dienst kunnen aanpassen aan uw behoeften en interesses, zoals titel, adres, geboortedatum en interessegebieden. Zulke informatie is echter niet vereist voor registratie en deze kunt u naar eigen goeddunken verstrekken.

3.2 Door u te registreren voor onze dienst, verklaart en garandeert u dat (i) u 18 jaar of ouder bent, (ii) u rechtsbevoegd bent deze overeenkomst aan te gaan en (iii) de informatie die u verstrekt tijdens uw registratie volledig en juist is. Als u nog geen 18 jaar bent, mag u zich niet registeren en mag u de dienst niet gebruiken.

3.3 Na voltooiing van de registratie sturen we u een bevestiging per e-mail. Uw registratie wordt geactiveerd door op de activeringslink te klikken in het bevestigingsbericht.

3.4 U kunt uw registratie op elk moment zonder kennisgeving beëindigen door te klikken op 'verwijder mijn account' in het deel 'Mijn instellingen' van uw gebruikersaccount. Uw beëindiging is direct van kracht en u mag de dienst na beëindiging niet meer gebruiken. Vanwege technische redenen kan het twee (2) dagen duren voordat onze systemen uw beëindiging hebben verwerkt en uw gebruikersaccount hebben gedeactiveerd. Afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen behouden wij ons het recht voor om door u verstrekte gegevens en inhoud dertig (30) dagen na beëindiging te verwijderen. Wij wijzen erop dat een beëindiging van uw gebruikersaccount niet noodzakelijkerwijs resulteert in het verwijderen van de inhoud die u hebt verstrekt. Fotobeelden die u hebt geüpload worden uit de hoofdgalerijen verwijderd. U erkent en gaat akkoord dat beelden die u hebt ingediend voor uw deelname aan een fotowedstrijd, gepubliceerd blijven in de wedstrijdgalerij en tot winnaar gekozen en gepubliceerd kunnen worden conform de voorwaarden van de fotowedstrijd [https://my.olympus-consumer.com/p/pictureofthemonth-tc].

4. Inloggegevens

4.1 U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw inloggegevens, inclusief en zonder beperking, uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor de bescherming van de geheimhouding ervan. U mag uw gegevens met niemand delen of iemand toestaan uw inloggegevens te gebruiken. U dient ons onmiddellijk te informeren over enig onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot uw inloggegevens. Tenzij u ons van tevoren hebt bericht dat uw inloggegevens zonder uw toestemming zijn gebruikt en die mededeling door ons is bevestigd, is elke activiteit met of in verband met uw inloggegevens uw verantwoordelijkheid.

4.2 U houdt uw registratiegegevens (inclusief contactgegevens) actueel. Als uw registratiegegevens wijzigen in de periode dat u de dienst gebruikt, past u uw registratiegegevens zonder onnodige vertraging aan in het menu voor persoonlijke accountinstellingen dan wel, als dit menu niet beschikbaar of toegankelijk is, via een e-mail of fax.

5. Uw gebruik van de dienst

5.1 U kunt inhoud of materiaal uploaden naar de dienst, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, opmerkingen, koppelingen, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, namen, audio of video ('inhoud') en die inhoud beschikbaar stellen aan andere gebruikers van de dienst. Als u fotobeelden uploadt naar de dienst, worden die beelden direct gepubliceerd en wij onderzoeken de inhoud en toelaatbaarheid van die fotobeelden niet noch nemen we anderszins kennis van de inhoud.

5.2 Het uploaden van fotobeelden is beperkt tot zeven beelden per week. Elke foto mag niet groter zijn dan vijf megabytes. Voor fotowedstrijden moeten beelden gemaakt zijn met OLYMPUS-apparatuur, d.w.z. een camera of lens geproduceerd door OLYMPUS. We verwijzen u naar de betreffende voorwaarden van de wedstrijd. Wij behouden ons het recht voor beelden te verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

5.3 U mag geen inhoud plaatsen op, indienen bij, verzenden naar of anderszins inhoud beschikbaar stellen via de dienst die:

(a) lasterlijk, bedreigend, obsceen, kwetsend, godslasterlijk of pornografisch is of kan worden beschouwd;

(b) als overtreding van of inbreuk op rechten van anderen (inclusief intellectuele eigendomsrechten, rechten op geheimhouding of privacyrechten) is of kan worden beschouwd;

(c) niet uw eigendom is, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt van de eigenaar van de inhoud;

(d) vulgair, grof, seksistisch, racistisch is of tot rassenhaat oproept of anderszins beledigend is;

(e) technisch schadelijk is of kan zijn voor de diensten, voor ons of voor andere gebruikers of het functioneren van andermans computer of systeem;

(f) crimineel gedrag of criminele handelingen vormt of aanmoedigt of in strijd is met enige wet;

(g) ons of onze naam, handelsmerken, werknemers of functionarissen in diskrediet brengt of als zodanig kan worden beschouwd; of

(h) spam is.

5.4 Bij het gebruiken of openen van de dienst:

(a) mag u zonder onze toestemming geen inhoud plaatsen die reclame is voor commercieel aanbod van u of derden of die deze promoot of daarnaar doorverwijst;

(b) mag u geen persoonlijke of andere gegevens van andere gebruikers van de dienst verzamelen, verwerken of bewaren, inclusief en zonder beperking, e-mailadressen;

(c) mag u personen niet aanmoedigen of uitlokken om deze voorwaarden te schenden; of

(d) anderen aanmoedigen of uitlokken om hun inloggegevens bekend te maken.

5.5 Als u zich bewust wordt van een illegaal, beledigend, inbreuk makend of anderszins onbevoegd gebruik van de dienst, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in artikel 1 van deze voorwaarden of gebruik de meldingsfunctie van de dienst.

5.6 U en alleen u bent verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en rechtmatigheid van uw inhoud. Olympus behoudt zich het recht voor om uw inhoud te blokkeren, te verwijderen, af te keuren of te weigeren als Olympus reden heeft aan te nemen dat uw inhoud onrechtmatig is, een inbreuk op de rechten van een derde vormt of deze overeenkomst schendt. Olympus neemt uw redelijke belangen in overweging bij de beslissing over het blokkeren, verwijderen, afkeuren of weigeren van uw inhoud.

5.7 U behandelt andere gebruikers met respect en zult een andere gebruiker van de diensten of andere personen of groepen niet bedreigen, misbruiken, treiteren, pesten, misleiden, vernederen, intimideren of haat jegens hen uiten.

5.8 U doet zich niet als een ander voor of suggereert of stelt niet ten onrechte of onjuist een connectie, verbinding of relatie met een persoon of entiteit. U verwijst niet naar een ander in uw inhoud, tenzij u daartoe voorafgaande toestemming hebt ontvangen van die persoon.

5.9 U zult niet doorverwijzen naar de diensten of deze framen zonder onze schriftelijke goedkeuring, die wij naar eigen goeddunken geven of weigeren.

5.10 U erkent en gaat akkoord dat de diensten voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik zijn. U mag inhoud op geen enkele manier kopiëren, downloaden, reproduceren, opnieuw publiceren, uitzenden of overdragen, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor uw eigen niet-commerciële gebruik en zoals uitdrukkelijk toegestaan bij wet. U gaat akkoord om geen enkel deel van de diensten of inhoud daarin vervat te gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële activiteit of om inhoud te plaatsen of te uploaden of een bijdrage aan de diensten te doen die reclame voor of promotie van goederen of diensten is of als zodanig kan worden beschouwd. U gaat akkoord dat beelden die u uploadt zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gedeeld via sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter, Pinterest, e-mail, Google+, Flickr, 500px).

5.11 Olympus modereert of volgt bijdragen niet actief. Als u meent dat een bijdrage van een andere gebruiker deze overeenkomst of toepasselijk recht schendt, informeer ons dan hierover per e-mail naar camera.support.nl@olympus.eu of via de meldingsfunctie van de dienst, zodat wij de kwestie kunnen onderzoeken.

6. Toekenning van rechten

6.1 U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van de auteursrechten op inhoud die u uploadt of dat u de uitdrukkelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten om die te reproduceren op de diensten.

6.2 Door inhoud via de diensten te plaatsen of te publiceren, geeft u ons een onherroepelijke, oneindige, royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om de inhoud voor de volgende doeleinden te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, bekend te maken, publiekelijk beschikbaar te stellen, uit te zenden, te reproduceren, over te dragen, aan te passen, afgeleide werken ervan te creëren, te bewerken, te wijzigen en aan te passen in andere kanalen, wijzen, vormen, media of technologieën die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, met name maar niet beperkt tot op het internet en mobiele apparaten (mobiele telefoons, tablets, computers, wearables):

(a) wij mogen uw inhoud gebruiken voor de levering van onze dienst, inclusief de promotie van of reclame voor onze dienst en verwante aanbiedingen, zoals sweepstakes, wedstrijden of aanbiedingen;

(b) we kunnen rechten die u ons hebt gegeven in sublicentie verstrekken aan andere gebruikers van de dienst binnen de voorwaarden van deze overeenkomst.

6.3 Olympus spant zich in redelijkheid in om te waarborgen dat u als auteur van uw inhoud wordt geïdentificeerd en plaats een passende auteursrechtvermelding op of bij uw inhoud. U erkent echter dat u akkoord gaat dat u afstand doet van uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van uw inhoud.

6.4 Als u uw registratie beëindigd, blijven de rechten op uw inhoud die aan ons en andere gebruikers zijn toegekend, van kracht.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle informatie, inhoud, handelsmerken, bedrijfsmerken, ontwerpen, materialen en beelden (hierna: 'materialen') beschikbaar gesteld via de dienst zijn beschermd door auteursrecht en andere beschermende rechten. Alle rechten, titels en belangen in de materialen berusten bij Olympus, zijn licentiegevers en/of andere geregistreerde gebruikers die bepaalde materialen aan Olympus hebben verstrekt. De samenstelling van de materialen kan ook worden beschermd als databasewerk in de zin van Artikel 4 (2), 87a (1) van de Duitse auteurswet. U mag de materialen alleen gebruiken conform de voorwaarden van deze overeenkomst en als kan zijn voorgeschreven op de website.

7.2 Delen van de materialen kunnen afkomstig zijn van andere geregistreerde gebruikers of andere derden ('materialen van derden'). Olympus controleert de materialen van derden niet op volledigheid, nauwkeurigheid en rechtmatigheid, en Olympus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volledigheid, nauwkeurigheid, rechtmatigheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel voor materialen van derden. Dit geldt eveneens voor materialen van derden die beschikbaar zijn op websites van derden waarnaar onze website kan doorverwijzen.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze overeenkomst of uitdrukkelijk toegestaan op de website:

(a) mag u voor de duur van uw registratie de inhoud en materialen die beschikbaar zijn via de dienst alleen gebruiken of daar toegang toe krijgen voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik;

(b) mag u inhoud en materialen die beschikbaar zijn via de dienst niet aanpassen, wijzigen, vertalen, publiekelijk beschikbaar stellen, kopiëren, distribueren, verspreiden of tonen; en

(c) mag u geen auteursrechtvermelding gehecht aan of vervat in enige inhoud of materialen verwijderen, wijzigen of onzichtbaar maken.

8. Vrijwaring

U stelt Olympus schadeloos voor en vrijwaart Olympus tegen alle vorderingen, verliezen, schade en kosten, inclusief wettelijke juridische kosten voor verdediging tegen een vordering, die voortvloeien uit of ontstaan in verband met beschuldigingen, vorderingen, eisen, procedures of andere handelingen van een derde ('claim') dat uw inhoud inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten van een derde of rechten in verband met vertrouwelijke informatie van die derde. Dit geldt niet als en voor zover OLYMPUS of een derde de betreffende inhoud heeft aangepast en die aanpassing niet door u is goedgekeurd en de claim voortvloeit uit die aanpassing. Olympus heeft het recht naar eigen goeddunken om gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en onderhandelingen te voeren en afstand te doen van een claim, deze te schikken of te erkennen. U steunt Olympus bij de verdediging tegen een claim en biedt alle assistentie en informatie als redelijkerwijs noodzakelijk geacht.

9. Uw keuzes

In uw accountmenu kunt u:

(a) Mijn interesses: identificeren wat uw interessegebieden zijn, zodat wij onze dienst dienovereenkomstig kunnen laten aansluiten en u de beste gebruikerservaring kunnen bieden;

(b) Mijn producten: registeren welke Olympus-producten u hebt, zodat u gratis aanbiedingen, nuttige informatie en specifiek nieuws rondom de producten die u gebruikt, kunt ontvangen;

(c) Mijn instellingen: uw persoonlijke accountgegevens actualiseren; en

(i) u in- of uitschrijven voor de Olympus-nieuwsbrief,

(ii) de verwijdering van uw account in gang zetten.

(d) Mijn profiel: uw biografie, koppelingen naar uw aanwezigheid op internet en sociale media, uw geüploade galerij toevoegen. Tegelijkertijd is deze MyOlympus-pagina uw internetaanwezigheid op https://my.olympus-consumer.com/members/nickname.

(e) Mijn premiumdiensten: hier vindt u een overzicht van premiumdiensten en -voordelen die momenteel beschikbaar zijn voor u en hoe u ervoor in aanmerking komt.

10. Opschorting van gebruikersaccounts

Wij kunnen uw gebruikersaccount tijdelijk of permanent opschorten als we reden hebben aan te nemen dat u deze overeenkomst of toepasselijk recht schendt of als we anderszins een gerechtvaardigd belang hebben om uw gebruikersaccount op te schorten. We zullen uw belangen op gepaste wijze meewegen als we over een opschorting besluiten. Tevens informeren we u over een opschorting op het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt tijdens de registratie. Als we uw gebruikersaccount permanent opschorten, bent u permanent uitgesloten van gebruik van de dient en mag u zich niet opnieuw registeren voor de dienst of een poging daartoe doen met dezelfde of andere registratiegegevens.

11. Gegevensbescherming en -beveiliging

Olympus geeft om de bescherming van uw persoonsgegevens en gebruikt up-to-date technologie en processen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of ongewenste bekendmaking. Olympus gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend als (i) dit is vereist voor de levering van de dienst, (ii) dit is toegestaan volgens toepasselijke gegevensbeschermingswet- en regelgeving, (iii) dit vereist is volgens dwingendrechtelijke bepalingen of (iv) als u ons uw toestemming hebt gegeven, waarom we u afzonderlijk kunnen vragen als u bepaalde functies van onze dienst gebruikt. Wij verwerken uw persoonsgegevens als volgt:

Als u bent ingelogd op onze website verzamelen we automatisch alle informatie die u invoert (bijvoorbeeld uw product), naast informatie over uw interactie met de dienst, en koppelen die aan uw account. Hieronder valt uw deelname aan een e-learningervaring, een wedstrijd of andere promotieactiviteiten. Voorts verzamelen we informatie over uw interactie met de e-mails die we u toesturen als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief (bijvoorbeeld of u de e-mail opent of op een koppeling klikt) door gepersonaliseerde koppelingen en webbeacons. U kunt meer over deze webbeacons lezen in het artikel 'Cookies en andere technologieën'. We gebruiken deze informatie om te leren over uw interesses en om uw ervaring en onze dienst te verbeteren.

11.1 Welke gegevens worden verzameld?

Tijdens het registratieproces moet de volgende informatie worden verstrekt:

Gegevens (vereiste velden zijn aangegeven met *)

Doeleinde(n)

Rechtsgrondslag

Titel*

Die is noodzakelijk om u op de juiste wijze aan te spreken in e-mails en andere berichten.

Art. 6 I sub b AVG

Voor- en achternaam*

Die is noodzakelijk om u op de juiste wijze aan te spreken in e-mails en andere berichten.

Art. 6 I sub b AVG

Bijnaam*

Dit is uw publieke naam binnen de community waardoor gebruikers elkaar kunnen herkennen. Verder worden er geen privégegevens getoond.

Art. 6 I sub b AVG

E-mailadres*

 

 

 

 

 

Een e-mailadres opgeven is noodzakelijk om een account op onze website te openen, omdat dat wordt gebruikt voor het aanmaken en bevestigen van uw account en om in contact met u te blijven. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen we die hierheen.

Art. 6 I sub b AVG

Land

Door deze informatie te verstrekken, helpt u ons om u alleen informatie en activiteiten te tonen die relevant zijn in uw land.

Art. 6 I sub a AVG

Taal

Door deze informatie te verstrekken, helpt u ons met u te communiceren in de taal die u het best begrijpt.

Art. 6 I sub b AVG

Wachtwoord*

Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat derden op uw account kunnen inloggen. Houd uw wachtwoord geheim voor anderen.

Art. 6 I sub b AVG

 In de accountinstellingen en op bepaalde websites kunt u ook andere profielinformatie verstrekken, zoals:

Straat, postcode en woonplaats

Als u deelneemt aan een actie of een order of reparatie en dergelijke plaatst, hebben we uw postadres nodig om het artikel aan u toe te sturen.

Art. 6 I sub a AVG

Regio

Door deze informatie te verstrekken, helpt u ons om u alleen informatie en activiteiten te tonen die relevant zijn in uw regio.

Art. 6 I sub a AVG

Telefoonnummer

Als u in onze online winkel bestelt, kunnen we telefonisch contact met u opnemen voor het geval er vragen rondom uw order zijn.

Art. 6 I sub a AVG

Geboortedatum

Deze informatie wordt gebruikt voor indeling in een bepaalde leeftijdsgroep, evenals voor berichten en acties.

Art. 6 I sub a AVG

Bedrijf

Deze informatie wordt gebruikt om u aan te spreken als u ons benadert als onderneming.

Art. 6 I sub a AVG


11.2 Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

11.2.1  OLYMPUS verwerkt uw gegevens om:

1. uw productregistratie te beheren en aan uw account te koppelen
2. speciale acties aan te bieden met uw instemming
3. uw nieuwsbriefabonnement te beheren

11.3 Hoe oefen ik mijn rechten uit?

U hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die we over u aanhouden en om fouten in die informatie te laten corrigeren. U kunt uw verzoek richten aan de gegevensbeschermingsmanager via dataprotection@olympus-europa.com. Wij getroosten ons redelijke inspanningen om persoonsgegevens over u in onze bestanden te verstrekken, te wijzigen of te verwijderen. Voorts hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt ons hierover informeren door ons contactadres of de hiervoor genoemde e-mailadressen te gebruiken.

De bepalingen hiervoor vullen de algemene privacyverklaring van Olympus, waarnaar onderaan de website wordt doorverwezen, aan en verhelderen die. Voor zover het algemene privacybeleid afwijkt van bovenstaande bepalingen gelden de laatste.

Als u meer wilt weten over ons gebruik van uw gegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen we u naar onze privacyverklaring https://www.olympus.nl/privacy.

11.4 Hoe zie ik met welke versie van de gebruiksvoorwaarden ik heb ingestemd?

Tijdens het registratieproces kunt u de gebruiksvoorwaarden afdrukken en/of op uw computer opslaan. Daarnaast kunt u een e-mail sturen aan camera.support.nl@olympus.eu, waarna we u een kopie sturen van de versie waarmee u hebt ingestemd.

11.5 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We slaan uw gegevens op gedurende de gehele periode waarin u een geregistreerd gebruiker van MyOlympus bent. Als u uw gebruikersaccount sluit, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren, blijven van kracht.

12. Cookies

OLYMPUS gebruikt 'cookies' (kleine bestanden in een speciale directory op uw computer voor uitwisseling van informatie tussen OLYMPUS en uw internetbrowser). Het systeem gebruikt 'sessiecookies', die ongeldig worden als u het platform verlaat. De sessiecookies slaan tijdelijk een sessie-ID op, bijvoorbeeld om u te identificeren als gebruiker van het platform. Deze ID wordt ook gebruikt om u weer te herkennen als u opnieuw naar het platform gaat, zodat u uw wachtwoord niet elke keer hoeft in te voeren als u een subpagina opent tijdens een sessie (als u deze optie kiest tijdens het inloggen).
Meer informatie over cookies is beschikbaar op https://www.olympus.nl/cookies.

13. Profilering

Olympus kan profilerings- en screeningtechnieken gebruiken om uw persoonsgegevens te analyseren en een profiel te maken van uw interesses en voorkeuren.

Olympus deelt uw informatie met derde verkopers, consultants en andere dienstverleners die wij inschakelen om taken namens ons uit te voeren. Tot deze ondernemingen behoren (bijvoorbeeld) onze betalingsverwerkingleveranciers, websiteanalysebedrijven, leveranciers van productfeedback, projectmanagementsoftware of helpdesksoftware, leveranciers van CRM-diensten, e-mailserviceproviders en andere.

Op basis van uw marketinginstemming en/of de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, maakt Olympus een gebruikersprofiel aan om onze diensten en producten voortdurend te verbeteren en om u van de juiste informatie te kunnen voorzien.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Olympus is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst (voor zover die gratis is) indien die schade of verliezen het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Olympus.
De aansprakelijkheid van Olympus voor schade en verliezen als gevolg van het gebruik van betaalde diensten is als volgt beperkt:

(a) Olympus is zonder beperking aansprakelijk voor schade door opzet of ernstige nalatigheid van Olympus, zijn wettelijke vertegenwoordigers, algemeen directeuren of plaatsvervangende agenten;

(b) In geval van geringe nalatigheid is Olympus slechts aansprakelijk voor schade die typisch en voorzienbaar is voor die bepaalde betaalde dienst. Dit geldt tevens voor de wettelijke vertegenwoordigers, algemeen directeuren of plaatsvervangende agenten van Olympus.

Niets in dit artikel beperkt de aansprakelijkheid van Olympus voor schade aan de fysieke of mentale gezondheid, vanwege bedrieglijke onjuiste weergave, vanwege de schending van een contractuele garantie en voor vorderingen gebaseerd op productaansprakelijkheid.

15. Algemeen

15.1 Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze overeenkomst dienen alle berichten schriftelijk te zijn (e-mail volstaat). Het e-mailadres van Olympus is camera.support.nl@olympus.eu. Als u contact per post met ons wilt opnemen, gebruik dan het adres in artikel 1 hiervoor. Wij behouden ons het recht voor om contactgegevens op enig moment te wijzigen. Wij zullen echter ons best doen u van tevoren te informeren over zo'n wijziging.

15.2 Als een bepaling in deze overeenkomst onafdwingbaar of onwerkzaam is of wordt, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht. De onafdwingbare of onwerkzame bepaling wordt vervangen door een werkzame en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de economische en juridische intentie van de oorspronkelijke bepaling ligt. Hetzelfde geldt voor leemtes in deze overeenkomst.

15.3 Op deze overeenkomst is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Hoewel de gebruiker andere rechtsgebieden kan hebben, is Hamburg, Duitsland, de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst.