Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Terms and Conditions

Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztah mezi námi („OM Digital Solutions GmbH“, „my“), jako poskytovatelem internetové služby MyOlympus, dostupné na doméně www.my.olympus-consumer.com, případně pod dalšími názvy domén, a jako poskytovatelem mobilní aplikace a všech jejích prvků a funkcí (dále jen: „služba“ nebo „webové stránky“), a vámi, jako registrovaným uživatelem této služby (dále jen „uživatel“, „Vy“). Tyto podmínky upravují poskytování této služby a její využívání.

1.              Informace o nás

1.1            Jsme společnost OM Digital Solutions GmbH (Německo). Máme sídlo na adrese Domstraße 10 | 20095 Hamburk. Naším cílem je zajistit, abyste měli zájem naši internetovou službu pravidelně navštěvovat, a uvítáme jakékoliv vaše komentáře k této službě. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této služby, které v těchto podmínkách nejsou upraveny, nebo jakoukoli zpětnou vazbu, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: mailto:camera.support.cz@om-digitalsolutions.com

1.2            Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravovat nebo měnit. O případných úpravách nebo změnách Vás budeme informovat v dostatečném předstihu před datem účinnosti těchto změn. Pokud proti takovým změnám nevznesete námitku nebo budete tyto služby po nabytí účinnosti změn i nadále využívat, budeme mít za to, že jste změny přijali. O vašem právu vznést námitku a souvisejících důsledcích Vás budeme informovat.

2.              Služby a dostupnost

2.1            Společnost OM Digital Solutions usiluje o to, aby byla služba dostupná nepřetržitě; tímto však berete na vědomí a uznáváte, že služba je poskytována v aktuální podobě a nemusí být vždy nepřerušovaná nebo bezchybná.

2.2            Prvky a funkce nabízené na webových stránkách se mohou podle potřeby měnit. Tyto podmínky upravují používání všech prvků a funkcí nabízených touto službou bez ohledu na to, zda tyto prvky a funkce existují v době, kdy se k odběru služby zaregistrujete, nebo zda budou přidány později. Pokud jde o bezplatné služby, společnost OM Digital Solutions si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění nebo informace službu a jakékoli její prvky a funkce upravit, změnit a ukončit.

2.3            Na určité části služby a na určité bezplatné nabídky, které registrovaným uživatelům zpřístupňujeme, se mohou vztahovat další smluvní podmínky („doplňkové služby“). Před udělením přístupu k doplňkovým službám vás budeme bezodkladně informovat o všech dalších podmínkách, které se na doplňkové služby vztahují. Některé doplňkové služby mohou být také placenými službami a my zajistíme, abyste před využitím placených doplňkových služeb byli o veškerých příslušných poplatcích a podmínkách informováni.

2.4            Tyto podmínky upravují pouze využívání této služby. Na svých webových stránkách můžeme umisťovat odkazy na služby třetích stran nebo k nim povolit přístup. Služby třetích stran, které jsou takto zřetelně označeny, podléhají jiným smluvním podmínkám, které se mohou od těchto podmínek lišit. Před využitím služeb třetích stran si prosím smluvní podmínky třetích stran pečlivě přečtěte. Společnost OM Digital Solutions nemá na služby třetích stran žádný vliv ani nad nimi nemá žádnou kontrolu. Na svých webových stránkách můžeme také umisťovat odkazy na další služby nabízené společností OM Digital Solutions nebo k nim povolit přístup, jako např. na e-shop společnosti OM Digital Solutions, přičemž tyto služby mohou podléhat vlastním podmínkám.

3.              Registrace a zrušení

3.1            Chcete-li službu využívat, požadujeme, abyste se zaregistrovali a přihlásili jako uživatel. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení Vaši registraci odmítnout. Registrace uživatelského účtu a využívání služby je zdarma; služba však může zahrnovat doplňkové služby, ke kterým lze mít pouze placený přístup. Při registraci po Vás požadujeme následující informace: jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu a zemi trvalého pobytu. Můžete dobrovolně poskytnout i další informace, které nám umožní přizpůsobit službu vašim potřebám a zájmům, jako je titul, adresa bydliště, datum narození a Vaše zájmy; tyto další informace však nejsou pro registraci povinné a je pouze na Vás, zda je poskytnete.

3.2            Na základě registrace k naší službě prohlašujete a zaručujete se, že (i) je Vám více než 16 let, (ii) jste svéprávný k přistoupení k těmto podmínkám a že (iii) informace Vámi uvedené při registraci jsou úplné a správné. Je-li Vám méně než 16 let, nejste oprávněn se zaregistrovat a službu využívat.

3.3            Po dokončení registrace Vám zašleme potvrzovací e-mail. Vaše registrace bude aktivována kliknutím na aktivační odkaz v potvrzovacím e-mailu.

3.4            Svou registraci můžete bez předchozího upozornění kdykoli zrušit kliknutím na „smazat můj účet“ v nabídce „Moje nastavení“ Vašeho uživatelského účtu. Váš účet bude zrušen s okamžitou účinností a po jeho zrušení službu nesmíte využívat. Z technických důvodů však může trvat až dva (2) dny, než naše systémy vaše zrušení zpracují a Váš uživatelský účet deaktivují. V souladu s příslušnými zákonnými lhůtami pro uchovávání údajů si vyhrazujeme právo jakékoli poskytnuté údaje a obsah po třiceti (30) dnech po zrušení účtu vymazat. Upozorňujeme však, že zrušení vašeho uživatelského účtu nemusí nutně vést ke smazání Vámi poskytnutého obsahu. Vámi nahrané fotografie budou odstraněny z hlavní galerie. Berete však tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že fotografie, které jste odeslali do soutěže Photo Challenge, budou i nadále zveřejněny v galerii této soutěže, mohou v soutěži zvítězit a být zveřejněny v souladu s soutěžními podmínkami Photo Challenge.

4.              Informace k přihlašování

4.1            Odpovídáte pouze za veškeré použití svých přihlašovacích údajů, zejména uživatelského jména a hesla, a za dodržování mlčenlivosti v souvislosti s nimi. Tyto údaje nesmíte s nikým sdílet ani nikomu umožnit je používat. O jakémkoli případném neoprávněném použití vašich přihlašovacích údajů nebo přístupu k nim jste povinni nás neprodleně informovat. Pokud jste nám s dostatečným předstihem nesdělili, že vaše přihlašovací údaje jsou používány bez vašeho svolení a takové sdělení námi nebylo potvrzené, budete odpovědni za jakákoli jednání učiněná na základě Vašich přihlašovacích údajů.

4.2            Zavazujete se zajistit aktuálnost Vašich registračních údajů (včetně kontaktních údajů). V případě, že se vaše registrační údaje během doby využívání služby změní, jste povinni je bez zbytečného odkladu aktualizovat buď v nastavení osobního účtu, nebo v případě nedostupnosti hlavní nabídky prostřednictvím e-mailu.

5.              Využívání služby

5.1            Do služby můžete nahrávat obsah nebo materiál, a to zejména jiné texty, komentáře, odkazy, grafiku, fotografie, ochranné známky, jména, zvukový a obrazový materiál („obsah“) a takový obsah zpřístupňovat ostatním uživatelům služby. Pokud do služby nahrajete fotografie, budou okamžitě zveřejněny a nebudeme zkoumat obsah a přípustnost těchto fotografií ani je jinak vést v patrnosti.

5.2            Nahrávání fotografií je omezeno na sedm snímků týdně. Velikost jednotlivé fotografie nesmí přesáhnout pět megabajtů. Fotografie nahrané do soutěže Photo Challenge musí být pořízeny přístrojem společnosti OM Digital Solutions, tj. fotoaparátem nebo objektivem vyrobeným společností OM Digital Solutions. S příslušnými podmínkami soutěže se prosím předem seznamte. Vyhrazujeme si právo výmazu fotografií, které nesplňují kritéria stanovená v tomto článku.

5.3            Prostřednictvím služby nesmíte zveřejňovat, odesílat, přenášet ani jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který:

a)             je nebo může být považován za pomlouvačný, výhružný, obscénní, škodlivý, znesvěcující nebo pornografický.

b)             porušuje nebo může být považován za obsah, který porušuje, práva jiných osob (včetně práv duševního vlastnictví, práv na důvěrnost nebo práv na ochranu soukromí);

c)             nevlastníte, ledaže byste měli výslovné povolení od vlastníka obsahu;

d)             je vulgární, surový, sexistický, rasistický nebo podněcuje k rasové nenávisti nebo je jinak urážlivý;

e)             je nebo by de facto mohl být škodlivý pro tyto služby, pro nás, pro jiného uživatele nebo pro provoz počítače nebo systému jiné osoby;

f)              je trestným jednáním nebo činem nebo k nim podněcuje nebo je v rozporu s jakýmkoli právním předpisem;

g)             způsobuje nebo může být považován za obsah, který způsobuje poškození našeho dobrého jména nebo dobrého jména naší společnosti, ochranných známek, zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, nebo

h)             představuje spam.

5.4            Při využívání služby nebo přistupování k ní nesmíte:

(a)              zveřejňovat obsah, který bez našeho souhlasu inzeruje, propaguje nebo odkazuje na vaše obchodní nabídky nebo obchodní nabídky třetích stran;

b)             shromažďovat, zpracovávat nebo ukládat osobní údaje nebo jiné údaje od jiných uživatelů služby, a to zejména včetně e-mailových adres;

c)             pobízet nebo podněcovat jakoukoli osobu k porušení kterékoli z těchto podmínek; nebo

d)             pobízet nebo podněcovat jakoukoli osobu, aby zveřejnila své přihlašovací údaje.

5.5            Dozvíte-li se o protiprávním, zneužívajícím, porušujícím nebo jinak neoprávněném využití této služby, obraťte se nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 1 těchto podmínek nebo pomocí funkce pro hlášení stížností v rámci této služby.

5.6            Pouze vy odpovídáte za správnost, přesnost a zákonnost svého obsahu. Společnost OM Digital Solutions si vyhrazuje právo zablokovat, smazat, odmítnout a zamítnout jakýkoli váš obsah, pokud má důvod se domnívat, že váš obsah je protiprávní, jakkoliv porušuje práva třetích stran nebo tyto podmínky. Společnost OM Digital Solutions se zavazuje při rozhodování o zablokování, smazání, odmítnutí nebo zamítnutí vašeho obsahu zohlednit Vaše oprávněné zájmy.

5.7            Zavazujete se, že s ostatními uživateli budete jednat slušně a důstojně a že je nebudete ohrožovat, zneužívat, obtěžovat, šikanovat, klamat, pronásledovat, zastrašovat ani vyjadřovat nenávist vůči jakémukoli jinému uživateli služeb, jednotlivci nebo skupině lidí.

5.8            Nebudete se vydávat za žádnou jinou osobu ani klamavě nebo nepřesně předstírat nebo naznačovat jakékoli spojení, přidružení nebo vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem. V žádném ze svých obsahů nebudete odkazovat na žádnou jinou osobu, pokud k tomu dříve nezískáte její souhlas.

5.9            Bez našeho předchozího písemného souhlasu, který Vám dle vlastního uvážení můžeme, ale nemusíme poskytnout, nebudete vytvářet přímé odkazy na služby (deeplinking) nebo nebudete obsah služeb publikovat ve vašich webových prezentací (framing).

5.10         Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto služby jsou určeny pro vaše osobní a nekomerční využití. Nesmíte kopírovat, stahovat, reprodukovat, znovu publikovat, vysílat nebo přenášet jakýkoli obsah jakýmkoli způsobem, kromě případů, kdy je to nezbytně nutné pro vaše osobní nekomerční využití a výslovně povoleno právními předpisy. Souhlasíte s tím, že nebudete využívat žádnou část těchto služeb ani obsah v nich obsažený v souvislosti s jakoukoli obchodní nebo komerční činností, zveřejňovat ani nahrávat jakýkoli obsah nebo poskytovat jakýkoli příspěvek ke službám, který je nebo může být považován za reklamu nebo propagaci jakéhokoli zboží nebo služeb. Berete na vědomí, že vámi nahrané fotografie mohou být bez předchozího upozornění sdíleny (např. přes Facebook, Twitter, Pinterest, e-mail, Flickr, 500px).

5.11         Společnost OM Digital Solutions příspěvky aktivně nemoderuje ani nesleduje. Domníváte-li se, že jakýkoli příspěvek jiného uživatele porušuje tuto smlouvu nebo příslušné právní předpisy, informujte nás o tom prosím zasláním e-mailu na adresu camera.support.cz@om-digitalsolutions.com nebo pomocí funkce pro hlášení stížností v rámci této služby, abychom mohli záležitost prošetřit.

6.              Udělení práv

6.1            Prohlašujete a zaručujete se, že jste vlastníkem autorských práv k obsahu, který jste nahráli, nebo že máte od vlastníka autorských práv výslovný souhlas k reprodukci obsahu v rámci této služby.

6.2            Při poskytování služeb MyOlympus je společnost OM Digital Solutions závislá na využití určitého obsahu, který jste jí poskytli. Nahráním nebo zveřejněním jakéhokoli obsahu prostřednictvím těchto služeb nám udělujete neodvolatelnou, trvalou, bezplatnou, nevýhradní, celosvětovou licenci k užívání, kopírování, distribuci, zveřejňování, veřejnému zpřístupňování, vysílání, reprodukci, přenosu, přizpůsobení, vytváření odvozených děl z daného obsahu, úpravě, změně a modifikaci obsahu prostřednictvím jakéhokoliv jiného kanálu, jakýmkoliv způsobem, formou, prostředkem nebo technologií nyní známou nebo vyvinutou v budoucnu, zejména prostřednictvím internetu a mobilních zařízení (mobilních telefonů, tabletů, nositelné elektroniky), a to pro následující účely:

a)             váš obsah můžeme využít k poskytování naší služby, včetně reklamní a jiné propagace naší služby a souvisejících nabídek, jako jsou loterie, soutěže a propagační nabídky;

b)              v souladu s ustanoveními těchto podmínek můžeme dalším uživatelům služby poskytnout podlicenci k veškerým právům, které jste nám udělili.

6.3            Společnost OM Digital Solutions se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí, aby zajistila, že budete identifikováni jako autor obsahu, a umístit na jakýkoli váš obsah nebo k němu příslušné upozornění o autorských právech. Berete však tímto na vědomí, že souhlasíte se vzdáním se práva být označeni jako autor vašeho obsahu.

6.4            Zrušením registrace nejsou dotčena práva k vašemu obsahu, která jste nám a dalším uživatelům poskytli.

7.              Duševní vlastnictví

7.1            Veškeré informace, obsah, ochranné známky, obchodní značky, vzory, materiály a fotografie („materiály“) zpřístupněné prostřednictvím této služby jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými právy. Veškerá práva, nároky a podíly na materiálech má společnost OM Digital Solutions, její poskytovatelé licencí a / nebo další registrovaní uživatelé, kteří ji nějaké materiály poskytli. Sbírku materiálů lze chránit také jako databázové dílo ve smyslu § 4 odst. 2 a § 87a odst. 1 německého autorského zákona. Materiály můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami a případně za podmínek stanovených na webových stránkách.

7.2            Některé materiály mohou pocházet od jiných registrovaných uživatelů nebo jiných třetích stran („materiály třetích stran“). Společnost OM Digital Solutions nekontroluje úplnost, přesnost a soulad materiálů třetích stran s právními předpisy a za úplnost, přesnost, soulad s právními předpisy, kvalitu a vhodnost pro konkrétní účel materiálů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. To platí také pro materiály třetích stran, které jsou k dispozici na webových stránkách třetích stran a na které mohou být na našich webových stránkách odkazy.

7.3            Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak nebo není-li to na webových stránkách výslovně povoleno,

a)             během doby registrace smíte používat obsah a materiály dostupné prostřednictvím této služby a přistupovat k nim pouze pro vlastní nekomerční potřebu;

b)             žádný obsah a materiály dostupné prostřednictvím této služby nesmíte upravovat, měnit, překládat, veřejně zpřístupňovat, kopírovat, distribuovat, šířit ani zobrazovat; a

c)             žádná oznámení o autorských právech připojená k jakémukoli obsahu nebo materiálu nebo v nich obsažená nesmíte odstraňovat, pozměňovat ani skrývat.

8.              Náhrada újmy

Zavazujete se zbavit společnost OM Digital Solutions odpovědnosti a nahradit jí újmu v souvislosti se všemi nároky, ztrátami, škodami a náklady, včetně nákladů na právní zastoupení při obhajobě proti jakémukoli nároku, které vyplývají z jakéhokoliv tvrzení, nároku, požadavku vzneseného třetí stranou, z řízení nebo jiných sporů nebo v souvislosti s nimi („nárok“) v tom smyslu, že váš obsah porušuje právo duševního vlastnictví třetí strany nebo osobní práva či právo v souvislosti s důvěrnými informacemi této třetí strany; to neplatí v rozsahu, v jakém společnost OM Digital Solutions nebo třetí strana případně příslušný obsah upravila, a za předpokladu, že taková úprava nebyla vámi schválena a dotčený nárok z této úpravy vyplývá. Společnost OM Digital Solutions je oprávněna vést jakékoli soudní nebo mimosoudní řízení a jednání a nároku se dle vlastního uvážení vzdát, uspokojit jej nebo uznat. Zavazujete se společnost OM Digital Solutions při obhajobě proti nároku podporovat a poskytnout jí veškerou součinnost a informace v rozsahu, který lze přiměřeně považovat za nutný.

9.              Možnosti nastavení

V hlavní nabídce svého účtu můžete

a)             Moje zájmy: uvést oblasti svého zájmu, abychom mohli odpovídajícím způsobem tuto službu přizpůsobit a zprostředkovat vám co nejlepší uživatelské zkušenosti;

b)             Moje produkty: zaregistrovat své produkty od společnosti OM Digital Solutions, abyste mohli dostávat bezplatné nabídky, užitečné informace a konkrétní novinky týkající se produktů, které používáte;

c)             Moje nastavení: aktualizovat své kontaktní údaje; a

i)              přihlásit se k odběru zpravodaje společnosti OM Digital Solutions nebo odběr zrušit,

ii)             spustit výmaz svého účtu.

d)             Můj profil: zadat své životopisné údaje, odkazy na svou webovou stránku a účty na sociálních sítích, galerii nahraných fotografií. Toto je vaše webová stránka u MyOlympus: https://my.olympus-consumer.com/members/přezdívka.

e)             Moje prémiové služby: najdete zde seznam prémiových služeb a výhod, které Vám jsou aktuálně k dispozici, a podmínky pro jejich získání.

10.            Pozastavení uživatelských účtů

Váš uživatelský účet můžeme dočasně nebo trvale pozastavit, pokud budeme mít důvod se domnívat, že porušujete tyto podmínky nebo příslušné právní předpisy, nebo pokud máme jiný oprávněný zájem na pozastavení vašeho uživatelského účtu. Při rozhodování o jeho pozastavení náležitě zohledníme vaše zájmy. O pozastavení vás budeme informovat také prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci. Pokud váš uživatelský účet pozastavíme trvale, budete trvale vyloučeni z využívání této služby a nebudete oprávněni se ke službě znovu zaregistrovat ani se o to pokusit pomocí stejných nebo odlišných registračních údajů.

11.            Ochrana a bezpečnost dat

Informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

12.            Omezení odpovědnosti

Společnost OM Digital Solutions odpovídá pouze za újmu vzniklou v důsledku využívání této služby (v rozsahu, v jakém je poskytována bezplatně), pokud jsou taková újma nebo ztráty způsobeny úmyslně nebo vyplývají z hrubé nedbalosti ze strany společnosti OM Digital Solutions.

Odpovědnost společnosti OM Digital Solutions za újmu a ztráty vyplývající z využití placených služeb bude omezena následovně:

a)             Společnost OM Digital Solutions odpovídá bez omezení za újmu způsobenou úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti společnosti OM Digital Solutions, jejích právních zástupců, jednatelů nebo pověřených zástupců;

b)             V případě prosté nedbalosti odpovídá společnost OM Digital Solutions pouze za újmu, která je u příslušné placené služby typická a předvídatelná; to platí také pro právní zástupce, jednatele nebo pověřené zástupce společnosti OM Digital Solutions.

Nic v tomto článku neomezuje odpovědnost společnosti OM Digital Solutions za újmu na fyzickém a duševním zdraví, za uvedení v omyl, za porušení smluvní záruky a za nároky vyplývající z objektivní odpovědnosti za výrobek.

 

13.            Ostatní ujednání

13.1         Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, musí být všechna oznámení učiněna písemně (postačuje e-mail). E-mailová adresa společnosti OM Digital Solutions je camera.support.cz@om-digitalsolutions.com. Chcete-li nás kontaktovat poštou, použijte adresu uvedenou v článku 1 výše. Vyhrazujeme si právo kdykoli své kontaktní údaje změnit; vynaložíme však maximální úsilí, abychom vás o každé takové změně dostatečně předem informovali.

13.2         Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek nevymahatelným nebo neúčinným, ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají nedotčena. Nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným a vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží ekonomickému a právnímu záměru původního ustanovení. Totéž platí pro mezery v těchto podmínkách.

13.3         Tyto podmínky se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG). Bez ohledu na místní příslušnost vyplývající uživateli ze zákona bude místně příslušným soudem pro řešení všech sporů vyplývajících z těchto podmínek nebo souvisejících s těmito podmínkami soud v Hamburku v Německu.

13.4         Evropská komise upravuje postup pro případné mimosoudní řešení sporů: řešení sporů on-line. Příslušné orgány jsou uvedeny na webových stránkách: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Informace podle § 36 německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VBSG): Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem. 

 

 

Poslední aktualizace: [01.01.2021]