Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data for replying to your request.

Why you'll love MyOlympus

All members get access to exclusive benefits:

 • Member community
 • Register products
 • Extended warranty
 • Monthly newsletter
Event Calendar - Event

Portret dziecka zwierciadłem emocji | Krzysztof Śliwak

Olympus

Workshops
Photo Enthusiasts , Professionals
OM-D Cameras , PEN Cameras
3/2/2019 12:00 PM - 3/2/2019 3:00 PM

Polski:

Warsztatowe spotkanie z Krzysztofem Śliwakiem –portrecistą dzieci oraz instruktorem autorskich warsztatów fotografii portretowej i dziecięcej, który w zdjęciach przede wszystkich szuka prawdziwych, a zarazem nieoczywistych emocji.
Na spotkaniu poruszy on m.in. poniższe zagadnienia:

 • poszukiwanie siebie, własnego stylu i celu – uwierz w siebie, a uwierzą w Ciebie
 • modelka głosem mojego zdjęcia – o nawiązywaniu więzi i pracy z modelem
 • emocje – uchwycenie ulotnych chwil, a także pomoc w ich wydobywaniu
 • portret klasyczny, sposoby kadrowania, nauka pracy z modelem, oświetlenie, atuty modelki, „technikalia”
 • portret stylizowany, dobranie stylizacji w zależności od modelki, koncepcji i przekazu, rodzaje stylizacji,
  praca z makijażystą, praca z fryzjerem
 • fotografia pasją / fotografia pracą – doprowadź do „symbiozy”
 • podejście do selekcji zdjęć
 • jak małym kosztem zaaranżować scenę
 • social media – zmora czy odkrycie dzisiejszych czasów
 • jak odróżnić konstruktywną krytykę od tej bezpodstawnej
 • jak sprawdzić zdjęcie – wartościowanie swojej pracy względem odbiorców
 • sprzęt fotograficzny i jego znaczenie
 • post-produkcja – programy edycji zdjęć i wykorzystywane techniki

Podczas warsztatów, każdy z uczestników będzie miał możliwość pracy z modelem/modelką pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nabytej wiedzy.

English:

The picture of the child as a reflection of emotions

A workshop meeting with Krzysztof Śliwa - child portrait photographer and instructor for an original portrait and child photography workshop who seeks first and foremost real but also hidden emotions in the photos he takes.
During the meeting he will touch on these subjects (among many others):

 • the search for one's self, personal style and goal - believe in yourself and others will believe in you
 • the model as the voice of my photo - creating a bond and working with a model
 • emotions - catching the fleeting moments and a bit of a help in unearthing them
 • classic portrait, ways of cropping, learning how to work with a model, lighting, the characteristics of a model, technicalities
 • stylized portrait, matching the right stylization with the model, the concept and the message, stylization genres, working with a makeup artist, working with a hairdresser
 • photography as a job/photography as a hobby - working towards symbiosis
 • attitude to photo selection
 • how to arrange a scene at low cost
 • social media - menace or revelation in today's world?
 • how to differentiate between constructive and unsubstantiated criticism
 • how to assess a photo - evaluating one's work in terms of audience
 • photography equipment and its relevance
 • post-production - photo edition software and the techniques employed in the process

During the workshop, each participant will get the possibility of working with a model under the instructor's guidance and will get to put the acquired knowledge into practice.


Free Event

The event has 27 participants. Total seats: 27

Portret dziecka zwierciadłem emocji | Krzysztof Śliwak
Canceled